Công nhận người làm hài có óc sáng tạo thật..phục lun..